ชื่อ - นามสกุล :นายสุรพล สินจันอัด
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
หน้าที่หลัก :0616648431
ที่อยู่ :
Telephone :0616648431
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล