ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ พรมดี
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
หน้าที่หลัก :0653471539
ที่อยู่ :
Telephone :0653471539
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล