วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันไข้โรคเลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรรอบโคกไม้เลี่ยมโดยลงหินคลุก และซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก หมุ่ที่ 5 บ้านร่องดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากสามแยกสระบัวทองถึงโคกไม้เลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรรอบโคกไม้เหลี่ยมโดยลงหินคลุก และซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านร่องดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จากสามแยกสระบัวทองถึงโคกไม้เหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านหญ้าเครือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกุดเพียขอมเหนือ สายจาก บ้านนางวันเพ็ญ ศรีสุภะ ถึงสามแยกบ้านนายสำรวย อัคเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาผาย สายเลียบลำห้วยหนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง