องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ลงพื้นที่รับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนมกราคม 2567

  โครงการาประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  งานกีฬาประจำปี 2567