[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


กิจการสภา
-ผลการดำเนินงานกิจกรรมสภา
-รายงานการประชุม
เอกสารเผยแพร่ อบต.สินค้าท้องถิ่น

ผ้าไหมกุดเพียขอม/ชนบท

ผ้าไหมกุดเพียขอม/ชนบท  ข่าวสารอิเล็กทรอนิก
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
[ 30/พ.ค./2566 ] ประกาศราคากลางรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ( 7 / ) โดย teang
[ 30/พ.ค./2566 ] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ( 7 / ) โดย teang
[ 24/พ.ค./2566 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 88 / ) โดย teang
[ 18/พ.ค./2566 ] ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร จากสวนหลวงบ้านร่องดูก ถึงนานายบุญถืก ตรีศรี หมู่ 5 บ้านร่องดูก ( 18 / ) โดย teang
[ 18/พ.ค./2566 ] ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายจรัญ หมู่เมืองสอง ถึงฝายน้ำล้น หมู่ 6บ้านหญ้าเครือ ( 10 / ) โดย teang
[ 10/พ.ค./2566 ] ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ( 15 / ) โดย teang
[ 11/เม.ย./2566 ] ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ( 40 / ) โดย teang
[ 4/เม.ย./2566 ] ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกโดยการลงหินคลุกหรือลูกรัง จากซอยบ้านนางสมจิตร พวงชน หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ ( 38 / ) โดย teang
[ 4/เม.ย./2566 ] ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกโดยการลงหินคลุกหรือลูกรัง จากหน้าวัดเทพาภิบาล ถึงตำบลเปื่อยใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ ( 32 / ) โดย teang
[ 30/มี.ค./2566 ] ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2565 ( 44 / ) โดย teang
โครงสร้างองค์กร

- โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลการติดต่อ
     ข้อมูลการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
       166  หม่ที 3  ตำบกุดเพียขอม  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น
                                 40180  โทร.043-009638
                      e-mail : gpk2022@kudphiakom.com
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของ อบต.กุดเพียขอม
อบต.กุดเพียขอม มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562)
 
มาตรา  ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ
ฝึกอบรมให้แก่ประชำชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทาง
ที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามควมจำเป็นและสมควร
 
อบต.กุดเพียขอม มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒
การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กาบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะ
กรรมการประกาศกำหนด
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการสถานะความคืบหน้า%
รหัสโครงการ #1โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเสร็จ100
รหัสโครงการ #2โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเสร็จ100
ข่าวสารทั่วไป
31 โดย : siriluck
31/พ.ค./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ( 3 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ร่วมรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้ผู้สนใจเลิกบุหรี่สามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม สายด่วยเลิกบุหรี่ โทร 1600 อ่านต่อ....
30 โดย : siriluck
30/พ.ค./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ( 7 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากคิวอาร์โค้ตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ....
เผยแพร่ download
ระบบจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิช
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวสารจากท้องถิ่นจังหวัด

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00012 : สล็อตเว็บตรงแตกง่ายล่าสุดอันดับ 1 พร้อมให้ทุกท่านเข้ามาสร้างเงินรางวัลได้แล้ววันนี้สมัครสมาชิกง่ายใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นและเรายังอัพเดตระบบทดลองเล่นฟรีเพื่อให้ทุกท่านได้หาประสบการณ์ใหม่ๆกับค่ายเกมต่างๆได้อีกด้วย   (1/0)
ยูอิจีโร่
2 มิ.ย. 2566 : 16:53
00011 : สล็อตเว็บตรงแตกง่ายเว็บยอดนิยมอันดับ1ที่มีคนเข้ามาเล่นเยอะที่สุดในปี2023 มีครบเกมสล็อตครบจากทุกค่ายอัพเดทระบบใหม่ล่าสุดเพื่อำนวยความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น   (2/0)
โคคุชิโบ
2 มิ.ย. 2566 : 16:30
00010 : ดูถ่ายทอดสด เว็บไหนดี ??  (5/0)
livesod365
1 มิ.ย. 2566 : 01:34
00009 : สล็อตเว็บตรงแตกง่ายอันดับ1ไม่ผ่านเอเย่นต์พร้อมให้ทุกท่านเข้ามาสร้างกำไรอย่างไม่หยุดและไม่ว่าท่านจะเล่นได้เท่าไหร่จะหลักแสนหรือหลักล้านก็ถอนได้ง่าสยด้วยระบบฝากถอนออโต้ที่ทำรายการรวดเร็วทันใจในเวลาแค่30วินาทีเท่านั้น  (7/0)
ทามากิ
31 พ.ค. 2566 : 17:48
00008 : อยากเล่นสล็อตที่เว็บของเราพร้อมให้ทุกท่านเข้าไปสร้างเงินรางวัลแล้ววันนี้เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะเล่นได้เงินรางวัลเท่าไหร่ก็สามารถทำรายการถอนเงินได้ด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านแอดมินใดๆทั้งสิ้นและเราได้พัฒนาระบบทดลองเล่นฟรีมาให้ทุกท่านได้หาประสบการณ์  (6/0)
โยริอิจิ
29 พ.ค. 2566 : 00:05
00007 : อยากเล่นสล็อตที่เว็บของเราพร้อมให้ทุกท่านเข้าไปสร้างเงินรางวัลแล้ววันนี้เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะเล่นได้เงินรางวัลเท่าไหร่ก็สามารถทำรายการถอนเงินได้ด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านแอดมินใดๆทั้งสิ้นและเราได้พัฒนาระบบทดลองเล่นฟรีมาให้ทุกท่านได้หาประสบการณ์  (7/0)
โยริอิจิ
28 พ.ค. 2566 : 22:21
00006 : สล็อตเว็บตรงแตกง่ายแจกโปรโมชั่นพิเศษทุกวันต้องที่เว็บของเราเลย รับประกันความสนุกที่ท่านจะได้รับและเราได้อัพเดตทระบบมาใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับเกมสล็อตที่มีครบทุกค่ายรวบรวมมามากกว่า35 ค่าย  (10/0)
โทยะ
28 พ.ค. 2566 : 21:23
00005 : สล็อตเว็บตรงแตกง่ายล่าสุดอันดับ 1 ไม่ผ่านเอเย่นต์พร้อมให้ทุกท่านเข้ามาล่าเงินรางวัลนับล้านบาทจากเว็บของเราได้เลยและที่เว็บของเราได้รวบรวมเกมสล็อตมาครบทุกค่ายไม่ว่าจะ PG slot , SLOT XO  (7/0)
โคคุชิโบ
28 พ.ค. 2566 : 03:13
00004 : ทดสอบระบบ  (42/1)
ผู้ช่วยแม็ค
30 เม.ย. 2566 : 14:49
00003 : เว็บดูบอลออนไลน์ อันดับ 1 ที่คนไทยเลือกดู รูปภาพ (95/0)
ดูบอลออนไลน์
18 ก.พ. 2566 : 19:20


ทำเนียบบุคลากร
นายพีระพล นาที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
0819540332
แจ้งเรื่องทุจริต
บริการของอบต.กุดเพียขอม

ปฏิทินกิจกรรมมิถุนายน 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

คลังรูปภาพ
13.jpg
 
11.jpg
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ
-แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-แผนพัฒนาท้องถิ่น
-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-แผนอัตรากำลัง  3 ปี 2564-2566
-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
-ข้อบัญญัติงบประมาณ
-รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570

คุณธรรมความโปร่งใส ITA
ผลประเมินประสิทธิภาพ LPA

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ปี 65
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 29/ก.ย./2565
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
35 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
68 คน
สถิติเดือนนี้
165 คน
สถิติปีนี้
7231 คน
สถิติทั้งหมด
9480 คน
IP ของท่านคือ 44.192.79.149
(Show/hide IP)