องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.gpk.go.th

 
 

 

 


โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม ร่วมกับ อำเภอชนบท โดย นางสาวเดือนเพ็ญ นรมาตย์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ) ลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือนผู้สูงอายุ,คนพิการ,ประชาชน

2024-04-01
2024-03-25
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-07
2024-01-30